• <optgroup id="leuqd"><i id="leuqd"><del id="leuqd"></del></i></optgroup>
 • <optgroup id="leuqd"><i id="leuqd"><source id="leuqd"></source></i></optgroup>
 • <acronym id="leuqd"><blockquote id="leuqd"></blockquote></acronym>

   <strong id="leuqd"></strong>

  1. <span id="leuqd"></span>

     1. <strong id="leuqd"></strong>

      Chu?i c?ng nghi?p tích h?p LONGi

      LONGi lu?n gi? v?ng l?y giá tr? khách hàng làm c?t l?i và cam k?t t?o ra m?t ng?i nhà xanh s?ch ??p và ?áng s?ng cho toàn nhan lo?i. Chúng t?i th?ng qua cung c?p các s?n ph?m có giá tr? gia t?ng cao ?? cung c?p gi?i pháp m?t c?a cho ngành n?ng l??ng xanh, giúp b?n l?a ch?n hi?u qu? cao h?n và d?ch v? ti?n l?i h?n.

      Silicon Wafer hi?u qu? cao

      Kích th??c quy ??nh c?a Silicon Wafer có m?c ?? phù h?p cao v?i thi?t b? bào quang c?ng ngh? PERC hi?n có và kh? n?ng t??ng thích m?nh m?, phù h?p v?i vi?c gi?m chi phí ?i?n n?ng; thích h?p v?i xu h??ng phát tri?n c?a "Silicon Wafer kích th??c l?n" và có hi?u su?t chi phí cao.

      M?-?un thay ??i cao

      V?n d?ng m?t lo?t các c?ng ngh? tiên ti?n ?? t?ng c?ng su?t c?a các m?-?un và phù h?p v?i các m?-?un có hi?u su?t thay ??i cao c?a d? án có các hoàn c?nh khác nhau, các m?-?un hai m?t ?? ???c nghi?m ch?ng trên toàn c?u, và c?ng su?t hai m?t tang cao, ch?t l??ng cao ??m b?o ?? tin c?y lau dài c?a các m?-?un.

      Tìm hi?u thêm

      Gi?i pháp ?a hoàn c?nh

      ??i ng? và h? th?ng qu?n ly và ki?m soát toàn b? quy trình chuyên nghi?p hàng ??u trong ngành cung c?p cho khách hàng các gi?i pháp nhi?u pha thi?n v?i m?i tr??ng, th?ng qua t? v?n d? án, thi?t k?, l?p ??t, mua s?m, ch?y th?, v?n hành và b?o trì, tài chính và các gi?i pháp ?a hoàn c?nh toàn di?n, m?t c?a khác.

      Tìm hi?u thêm

      Silicon Wafer hi?u qu? cao

      Kích th??c quy ??nh c?a Silicon Wafer có m?c ?? phù h?p cao v?i thi?t b? bào quang c?ng ngh? PERC hi?n có và kh? n?ng t??ng thích m?nh m?, phù h?p v?i vi?c gi?m chi phí ?i?n n?ng; thích h?p v?i xu h??ng phát tri?n c?a "Silicon Wafer kích th??c l?n" và có hi?u su?t chi phí cao.

      M?-?un thay ??i cao

      V?n d?ng m?t lo?t các c?ng ngh? tiên ti?n ?? t?ng c?ng su?t c?a các m?-?un và phù h?p v?i các m?-?un có hi?u su?t thay ??i cao c?a d? án có các hoàn c?nh khác nhau, các m?-?un hai m?t ?? ???c nghi?m ch?ng trên toàn c?u, và c?ng su?t hai m?t tang cao, ch?t l??ng cao ??m b?o ?? tin c?y lau dài c?a các m?-?un.

      Tìm hi?u thêm

      Gi?i pháp ?a hoàn c?nh

      ??i ng? và h? th?ng qu?n ly và ki?m soát toàn b? quy trình chuyên nghi?p hàng ??u trong ngành cung c?p cho khách hàng các gi?i pháp nhi?u pha thi?n v?i m?i tr??ng, th?ng qua t? v?n d? án, thi?t k?, l?p ??t, mua s?m, ch?y th?, v?n hành và b?o trì, tài chính và các gi?i pháp ?a hoàn c?nh toàn di?n, m?t c?a khác.

      Tìm hi?u thêm

      Trung tam nghiên c?u LONGi

      LONGi Tr??ng có m?t Trung tam nghiên c?u và phát tri?n... v? bào x??ng b?ng silicon, pin, thành ph?n và gi?i pháp, thi?t l?p quan h? h?p tác chi?n l??c v?i các t? ch?c nghiên c?u khoa h?c nh? tr??ng ??i h?c New South Wales và Vi?n nghiên c?u v?t ch?t Sillicon qu?c gia tr??ng ??i h?c Chi?t Giang, h?p h?p nghiên c?u ??i h?c h?p k? thu?t, cung c?p b?o ??m cho s? phát tri?n k? thu?t, và giành ???c trung tam c?ng ngh? qu?c gia.

      Trung tam nghiên c?u LONGi

      LONGi Tr??ng có m?t Trung tam nghiên c?u và phát tri?n... v? bào x??ng b?ng silicon, pin, thành ph?n và gi?i pháp, thi?t l?p quan h? h?p tác chi?n l??c v?i các t? ch?c nghiên c?u khoa h?c nh? tr??ng ??i h?c New South Wales và Vi?n nghiên c?u v?t ch?t Sillicon qu?c gia tr??ng ??i h?c Chi?t Giang, h?p h?p nghiên c?u ??i h?c h?p k? thu?t, cung c?p b?o ??m cho s? phát tri?n k? thu?t, và giành ???c trung tam c?ng ngh? qu?c gia.

      1000 <+>
      K? thu?t viên
      123.58 t? nhan dan t?
      ??u t? vào nghiên c?u phát tri?n
      1,387 h?ng m?c
      S? l??ng b?ng sáng ch?
      26.50 <%>
      Hi?u qu? HJT

      Gi?i pháp

      LONGi ?ang trên con ???ng ??i m?i t? ??i m?i s?n ph?m thay ??i ngành c?ng nghi?p ??n ??i m?i c?ng ngh? thay ??i b? c?c ngu?n n?ng l??ng c?a th? gi?i. Tr??c nhu c?u ?ng d?ng c?a nhi?u hoàn c?nh ? các ngành ngh?, LONGi cung c?p các gi?i pháp toàn c?nh.

      Gi?i pháp tr?m phát ?i?n

      Giúp ngành c?ng nghi?p ?i?n th?c hi?n ???c tính trung hòa carbon m?t cách toàn di?n

      Tìm hi?u thêm

      Gi?i pháp ngành

      隆基工廠圖ICON

      Gi?i pháp toàn c?nh cho ngành quang ?i?n +

      Tìm hi?u thêm

      Gi?i pháp gia ?ình

      C?ng nghi?p quang ?i?n xay d?ng n?ng th?n t??i ??p

      Tìm hi?u thêm

      Gi?i pháp n?ng l??ng hydro

      Gi?i pháp n?ng l??ng ?i?n xanh + hydro xanh ?? xay d?ng m?t trái ??t xanh

      Tìm hi?u thêm

      C?ng ty và Chính ph?

      Chúng t?i thúc ??y ??i m?i ?? làm cho th? gi?i tr? nên lành m?nh h?n, an toàn h?n và b?n v?ng h?n. Chúng t?i chú tr?ng vai trò phát huy c?a mình trong m?i tr??ng kinh doanh toàn c?u và ngh?a v? theo ?u?i c?ng dan doanh nghi?p tiêu chu?n cao

      中文字幕高清在线视频2019-男人的天堂社区在线视频-在线中文字幕日产乱码2021-亚洲另类天天更新影院变态另类-亚洲欧美另类离制服丝袜-正在播放国产精品175cm-久热爱精品视频在线网站,亚洲人成电影手机在线观看,在线高清免费无不卡元码,欧洲人与动牲交α欧美精品